192.168.1.254 is an IP address in a block reserved for private networks. In order to connect to your router try going to http://192.168.1.254. If this IP address doesn't work then your router uses a different address which you can look up using our router IP lookup guides for Windows, Android, Mac OS , Linux and iOS.

The IP 192.168.1.254 is a specific IP address assigned by some manufacturers of routers as a default IP address in the hardware settings of their devices. This IP address gives access to a user into the internal settings of the router or modem. (Read this page in Spanish - Léelo en Español)

This private IP address, just like the well known 192.168.0.1, is used in most networks and small businesses, because an ISP typically assigns a unique IP address to a device which is used to connect to the internet. If you need more than one device to connect to the Internet, NAT (Network Address Translation) gateway is used to connect to the Internet.

192.168.1.254 Officially belongs to Class C IP classification. according to the IANA RFC 1918 definitions.

Finding router IP

If your router IP address is different from 192.168.l.254 you need to refer to a corresponding router manual to find its default login information and instructions on how to administer it.

Once you know your default router password and are able to connect to administrative interface, it is a very good practice to change your default router password to a secure one. It is not easy to remember complex password different from a default one, but a password manager application like KeePassX or similar would help a lot with this. Leaving default password on your router leaves large security hole in your network. Your network could be especially vulnerable if you are using port forwarding with your network accessible from the internet.

Some of the brands that utilize 192.168.1.254 include:

 • Westell DSL Modems (US ONLY)
 • Some Linksys Routers/Modems
 • 3Com Routers/Modems
 • Billion Routers/Modems
 • Netopia / Cayman Gateways

Before attempting to configure your router you should find out what is the IP address, each OS has their own way to do it. If you think your router IP is bound to 192.168.l.254, try typing https://192.168.1.254/ in your browser address bar to see if you get administrative interface.

Default User Name and Password

For routers which use 192.168.1.254 as a default address the most common default user name and passwords are admin/ and admin/admin.

For Netopia routers admin/admin or admin/1234 should be used for default user and password.

Checkout our default router passwords page for a more comprehensive list of router passwords

Related Links

Tags

Ang

192.168.1.254 ay isang IP address sa isang bloke na nakalaan para sa mga pribadong network. Upang kumonekta sa iyong router subukang pumunta sa http://192.168.1.254 . Kung ang IP address na ito ay hindi gumagana pagkatapos ang iyong router ay gumagamit ng ibang address na maaari mong tingnan gamit ang aming mga gabay sa paghahanap ng router IP para sa Windows , Android , Mac OS , Linux at iOS .

Ang IP 192.168.1.254 ay isang tukoy na IP address na itinalaga ng ilang mga tagagawa ng mga router bilang isang default IP address sa mga setting ng hardware ng kanilang mga aparato. Nagbibigay ang IP address na ito ng pag-access sa isang gumagamit sa panloob na mga setting ng router o modem.

Ang pribadong IP address na ito, tulad ng kilalang 192.168.0.1, ay ginagamit sa karamihan ng mga network at maliliit na negosyo, dahil ang isang ISP ay karaniwang nagtatalaga ng isang natatanging IP address sa isang aparato na ginagamit upang kumonekta sa internet. Kung kailangan mo ng higit sa isang aparato upang kumonekta sa Internet, ginagamit ang gat (Network Address Translation) gateway upang kumonekta sa Internet.

192.168.1.254 Opisyal na kabilang sa pag-uuri ng Class C IP. alinsunod sa mga kahulugan ng IANA RFC 1918 .

Paghahanap ng router IP

Kung ang iyong router IP address ay naiiba mula sa 192.168.l.254 kailangan mong mag-refer sa isang kaukulang manu-manong router upang makita ang default na impormasyon sa pag-login at mga tagubilin sa kung paano ito pamahalaan.

Kapag nalaman mo ang iyong default na password ng router at nakakonekta sa interface ng pang-administratibo, napakagandang kasanayan na baguhin ang iyong default na password ng router sa isang ligtas. Hindi madaling matandaan ang kumplikadong password na naiiba mula sa isang default, ngunit ang isang application ng password manager tulad ng KeePassX o katulad nito ay makakatulong ng malaki dito. Ang pag-iwan ng default na password sa iyong router ay nag-iiwan ng malaking butas sa seguridad sa iyong network. Lalo na mahina ang iyong network kung gumagamit ka ng pagpapasa ng port sa iyong network na maa-access mula sa internet.

Ang ilan sa mga tatak na gumagamit ng 192.168.1.254 ay may kasamang:

 • Mga Modem ng Westell DSL (LAMANG KAMI)
 • Ilang Linksys Routers / Modems
 • 3Com Routers / Modems
 • Bilyong Mga Router / Modem
 • Netopia / Cayman Gateways

Bago subukang i-configure ang iyong router dapat mong malaman kung ano ang IP address, ang bawat OS ay may kani-kanilang paraan upang magawa ito. Kung sa palagay mo ang iyong router IP ay nakasalalay sa 192.168.l.254, subukang mag-type ng https://192.168.1.254/ sa iyong address bar ng browser upang makita kung nakakuha ka ng interface ng pang-administratibo.

Default na Pangalan ng User at Password

Para sa mga router na gumagamit ng 192.168.1.254 bilang isang default na address ang pinaka-karaniwang default na pangalan ng gumagamit at mga password ay admin / at admin / admin.

Para sa mga Netopia router na admin / admin o admin / 1234 ay dapat gamitin para sa default na gumagamit at password.

I-checkout ang aming pahina ng mga default na password ng router para sa isang mas kumpletong listahan ng mga password ng router

Mga Kaugnay na Link

192.168.1.254 adalah alamat IP di blok yang disediakan untuk jaringan pribadi. Untuk menghubungkan ke router Anda, coba buka http://192.168.1.254 . Jika alamat IP ini tidak berfungsi, maka router Anda menggunakan alamat berbeda yang dapat Anda cari menggunakan panduan pencarian IP router kami untuk Windows , Android , Mac OS , Linux dan iOS .

IP 192.168.1.254 adalah alamat IP khusus yang ditetapkan oleh beberapa produsen router sebagai alamat IP default dalam pengaturan perangkat keras perangkat mereka. Alamat IP ini memberikan akses kepada pengguna ke pengaturan internal router atau modem.

Alamat IP pribadi ini, seperti 192.168.0.1 yang terkenal, digunakan di sebagian besar jaringan dan bisnis kecil, karena ISP biasanya memberikan alamat IP unik ke perangkat yang digunakan untuk menyambung ke internet. Jika Anda membutuhkan lebih dari satu perangkat untuk terhubung ke Internet, gateway NAT (Network Address Translation) digunakan untuk menyambung ke Internet.

192.168.1.254 Secara resmi termasuk dalam klasifikasi IP Kelas C. menurut definisi IANA RFC 1918 .

Menemukan IP router

Jika alamat IP perute Anda berbeda dari 192.168.l.254, Anda perlu merujuk ke manual perute yang terkait untuk menemukan informasi masuk bawaan dan petunjuk tentang cara mengelolanya.

Setelah Anda mengetahui kata sandi perute default dan dapat terhubung ke antarmuka administratif, mengubah kata sandi perute bawaan Anda menjadi yang aman adalah praktik yang sangat baik. Tidak mudah untuk mengingat kata sandi yang rumit berbeda dari yang default, tetapi aplikasi pengelola kata sandi seperti KeePassX atau serupa akan banyak membantu dalam hal ini. Membiarkan kata sandi default di router Anda meninggalkan lubang keamanan besar di jaringan Anda. Jaringan Anda bisa sangat rentan jika Anda menggunakan penerusan port dengan jaringan Anda yang dapat diakses dari internet.

Beberapa merek yang menggunakan 192.168.1.254 meliputi:

 • Modem DSL Westell (KHUSUS AS)
 • Beberapa Router / Modem Linksys
 • Router / Modem 3Com
 • Miliar Router / Modem
 • Gateway Netopia / Cayman

Sebelum mencoba mengkonfigurasi router, Anda harus mencari tahu alamat IP-nya, setiap OS memiliki caranya sendiri untuk melakukannya. Jika menurut Anda IP router Anda terikat ke 192.168.l.254, coba ketik https://192.168.1.254/ di bilah alamat browser Anda untuk melihat apakah Anda mendapatkan antarmuka administratif.

Nama Pengguna dan Kata Sandi Default

Untuk router yang menggunakan 192.168.1.254 sebagai alamat default, nama pengguna dan sandi default yang paling umum adalah admin / dan admin / admin.

Untuk router Netopia, admin / admin atau admin / 1234 harus digunakan sebagai pengguna dan sandi default.

Lihat halaman sandi router default kami untuk daftar yang lebih lengkap dari sandi router

Tautan Terkait

192.168.1.254 è un indirizzo IP in un blocco riservato alle reti private. Per connetterti al tuo router, prova ad andare su http://192.168.1.254 . Se questo indirizzo IP non funziona, il tuo router utilizza un indirizzo diverso che puoi cercare utilizzando le nostre guide di ricerca IP del router per Windows , Android , Mac OS , Linux e iOS .

L'IP 192.168.1.254 è un indirizzo IP specifico assegnato da alcuni produttori di router come indirizzo IP predefinito nelle impostazioni hardware dei loro dispositivi. Questo indirizzo IP dà accesso a un utente alle impostazioni interne del router o del modem. ( Leggi questa pagina in spagnolo - Léelo en Español )

Questo indirizzo IP privato, proprio come il noto 192.168.0.1, viene utilizzato nella maggior parte delle reti e delle piccole imprese, perché un ISP in genere assegna un indirizzo IP univoco a un dispositivo che viene utilizzato per connettersi a Internet. Se è necessario più di un dispositivo per connettersi a Internet, viene utilizzato il gateway NAT (Network Address Translation) per connettersi a Internet.

192.168.1.254 Appartiene ufficialmente alla classificazione IP di Classe C. secondo le definizioni IANA RFC 1918 .

Ricerca dell'IP del router

Se l'indirizzo IP del router è diverso da 192.168.l.254, è necessario fare riferimento al manuale del router corrispondente per trovare le informazioni di accesso predefinite e le istruzioni su come amministrarlo.

Una volta che conosci la password del router predefinito e sei in grado di connetterti all'interfaccia amministrativa, è una buona pratica cambiare la password del router predefinito con una sicura. Non è facile ricordare una password complessa diversa da quella predefinita, ma un'applicazione per la gestione delle password come KeePassX o simili aiuterebbe molto in questo. Lasciare la password predefinita sul router lascia un grande buco di sicurezza nella rete. La tua rete potrebbe essere particolarmente vulnerabile se utilizzi il port forwarding con la tua rete accessibile da Internet.

Alcuni dei marchi che utilizzano 192.168.1.254 includono:

 • Modem DSL Westell (SOLO STATI UNITI)
 • Alcuni router / modem Linksys
 • Router / Modem 3Com
 • Miliardi di router / modem
 • Netopia / Cayman Gateway

Prima di tentare di configurare il tuo router dovresti scoprire qual è l'indirizzo IP, ogni sistema operativo ha il proprio modo per farlo. Se ritieni che l'IP del tuo router sia associato a 192.168.l.254, prova a digitare https://192.168.1.254/ nella barra degli indirizzi del browser per vedere se ottieni l'interfaccia amministrativa.

Nome utente e password predefiniti

Per i router che utilizzano 192.168.1.254 come indirizzo predefinito, il nome utente e le password predefiniti più comuni sono admin / e admin / admin.

Per i router Netopia, è necessario utilizzare admin / admin o admin / 1234 come utente e password predefiniti.

Controlla la nostra pagina delle password del router predefinito per un elenco più completo di password del router

Link correlati